TERMS AND CONDITIONS OF TRIPSOMNIA PLATFORM

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z SOCIALTRAVEL - UMOWA PARTNERSKA

I. DEFINICJE

 

Umowa

niniejsza Umowa Partnerska wraz z każdym Dodatkiem do Platformy 

Klient

zdefiniowane w odpowiednim Dodatku do Platformy

Dni pracujące

dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych od pracy zgodnie z polskim prawem

Ekstranet

zamknięta sieć komputerowa oparta na protokołach internetowych, mająca na celu wymianę informacji między SocialTravel a Partnerem oraz zarządzanie Ofertami

Konto partnera

usługa świadczona elektronicznie; oddzielna, pojedyncza część Ekstranetu dedykowana Partnerowi, za pośrednictwem której Partner korzysta z funkcjonalności Platformy i Usług

Płatność Partnera

łączna kwota płatności pobranych przez SocialTravel od Klientów za usługi Partnera („Płatności klientów”) minus wszelkie Prowizje, Opłaty Zryczałtowane oraz inne opłaty i kwoty należne SocialTravel, a także wszystkie zwroty Klientów, Obciążenia Zwrotne i Nieautoryzowane Obciążenie Rachunku.

Usługi Partnera

zdefiniowane w odpowiednim Aneks dot. Platformy

Aneks dot. Platformy

aneks dołączony do niniejszej Umowy, który zawiera warunki właściwe dla zakupionej oferty Platformy SocialTravel

Obciążenie Zwrotne

żądanie unieważnienia płatności, które Klient składa bezpośrednio do (a) firmy obsługującej jego karty debetowe lub kredytowe; (b) banku wydającego jego kartę debetową lub kredytową; lub (c) jakiegokolwiek innego podmiotu, który świadczy usługi płatnicze

Nieautoryzowane Obciążenie Rachunku

obciążenie karty kredytowej lub debetowej przez Klienta określone przez podmiot wystawiający kartę lub podmiot przetwarzający płatności jako sfałszowane.

Koordynator

osoba wskazana w Umowie, upoważniona przez Partnera lub SocialTravel do składania oświadczeń w jego imieniu w celu prawidłowego wykonania Umowy, z zastrzeżeniem oświadczeń dotyczących zmiany Umowy lub OWU

Kupon

oferta, która nie wymaga potwierdzenia dostępności; Oferty spełniające tę definicję są uważane za Kupon, chyba że wyraźnie zaznaczono inaczej w Umowie lub w Ofercie.

Materiały źródłowe

treści, dane, informacje, grafika, materiały audiowizualne i inne, umieszczone na Platformie przez Partnera lub Opiekuna Partnera

Oferta Specjalna 

oferta, której szczegółowe warunki dotyczą tylko Platformy

Opiekun Partnera

Koordynator SocialTravel udzielający pomocy i bieżącego wsparcia Partnerowi

Opłata

płatność za wykonanie usługi, której wysokość wskazano w umowie lub cenie; Opłaty mogą być rozliczane w formie prowizji od sprzedaży ofert Partnera za pośrednictwem Platformy.

Warunki i Zasady Ogólne 

 

bieżące Zasady i Warunki Współpracy z SocialTravel, w tym załączniki

Agent

każdy podmiot, który jest bezpośrednio lub pośrednio kontrolowany przez Partnera zdefiniowanego poniżej, mający prawo do promowania ofert należących do Partnera

Partner

podmiot korzystający z Platformy i Usług w ramach swojej działalności gospodarczej lub zawodowej, który działa jako właściciel Oferty i strony Rezerwacji; w Regulaminie Partner widnieje jako Usługodawca

Profil partnera

oddzielna część Platformy połączona z Kontem, zawierająca publicznie dostępne dane Partnera oraz zestawienie wszystkich Ofert

Regulamin

Regulamin platformy dostępny pod następującym adresem: https://www.socialtravel.pl/regulamin; W zakresie nieuregulowanym przez OWS lub Umowę, mają zastosowanie zasady i warunki określone w Regulaminie

Rezerwacja

umowa zawarta między Klientem a Partnerem na warunkach wskazanych w Ofercie, której przedmiotem jest Oferta, a szczegółowe warunki umowne Rezerwacji określa Klient w Zamówieniu. Rezerwacja oznacza zarówno Rezerwację na Żądanie, jak i Rezerwację Natychmiastową, chyba że z kontekstu wyraźnie wynika jaki to rodzaj rezerwacji.

Rezerwacja na żądanie

rezerwacja dokonana między Partnerem a Klientem poprzez ręczne potwierdzenie Zamówienia przez Partnera

Rezerwacja natychmiastowa

rezerwacja dokonywana automatycznie między Partnerem a Klientem, zgodnie z dostępnością Oferty przedstawioną w Ekstranecie

Siła Wyższa

nadzwyczajne zdarzenia lub okoliczności, których nie można było przewidzieć z należytą starannością wymaganą w relacjach zawodowych, które były zewnętrzne zarówno dla SocialTravel, jak i Partnera, i którym obie strony nie mogły zapobiec.
Jako zdarzenia spowodowane siłą wyższą rozumiemy, np.: - poważne klęski żywiołowe lub poważne incydenty pogodowe dziejące się na obszarze miejsca docelowego lub miejsca wyjazdu; - sytuacja polityczna, która uniemożliwia realizację Oferty, np. wprowadzenie stanu wojennego w miejscu docelowym lub w miejscu wyjazdu.

Strony

Strony umowy, a mianowicie SocialTravel, reprezentująca markę Tripsomnia, oraz Partner

Umowa

pisemna umowa zawarta między SocialTravel a Partnerem, której integralną częścią są Warunki i Zasady Ogólne, na mocy której SocialTravel zobowiązuje się do świadczenia Usług, a Partner do uiszczania Opłat;

Usługi dodatkowe

Usługi płatne stanowiące uzupełnienie zakresu Umowy, jej przedłużenie lub aneks

Voucher

potwierdzenie umowy Rezerwacji między Partnerem a Klientem

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. określają warunki świadczenia Usług na rzecz Partnerów przez SocialTravel, reprezentującego markę Tripsomnia. SocialTravel świadczy Usługi w ramach Umowy. Warunki zawarte w Postanowieniach Ogólnych są wiążące dla Stron od momentu zawarcia Umowy.

 2. Jeśli Partner zakupił ofertę SocialTravel Marketplace, zastosowanie będzie miał załącznik Tripsomnia Marketplace.

 3. Jeśli Partner zakupił ofertę Tripsomnia Software, zastosowanie będzie mieć załącznik Tripsomnia Software.

 4. SocialTravel oświadcza, że posiada zasoby i doświadczenie niezbędne do wykonania Umowy. SocialTravel zobowiązuje się do wykonania Umowy z najwyższą starannością wynikającą z profesjonalnego charakteru prowadzonej działalności.

 5. Tripsomnia może wykonać Umowę z pomocą stron trzecich, przy czym SocialTravel ponosi pełną odpowiedzialność za działania i zaniechania podwykonawców, jak za swoje własne. Jednocześnie SocialTravel zobowiązuje się, że do realizacji przedmiotu Umowy wykorzystane zostaną wyłącznie usługi podmiotów posiadających odpowiednie kwalifikacje, o których mowa w pkt 4 powyżej.

 6. W przypadku niezgodności postanowień Warunków i Zasad Ogólnych z warunkami Umowy, Warunki i Zasady Ogólne mają pierwszeństwo, chyba że strony uzgodniły inaczej w Umowie.

 7. Bez ograniczania innych obowiązków Partnera, Partner oświadcza i gwarantuje, że (a) będzie świadczył Usługi Partnerskie w sposób profesjonalny i bezpieczny przez cały czas trwania umowy; (b) nie będzie naruszać ani sprzeniewierzać własności intelektualnej lub innych praw jakiejkolwiek innej osoby lub podmiotu odnoszących się do przedmiotu niniejszej Umowy; (c) Partner ma wszelkie niezbędne prawa do przyznania licencji udzielonych przez SocialTravel, w tym prawo do używania nazwy, wizerunku oraz danych identyfikujących dowolną możliwą do zidentyfikowania osobę widniejącą w Materiałach Źródłowych; oraz (d) Partner posiada wszystkie licencje i rejestracje niezbędne do prowadzenia działalności i świadczenia wszystkich Usług Partnerskich ofertowanych w niniejszym dokumencie.


 

III. KOORDYNATORZY

 1. Strony wskazują swoich Koordynatorów w Umowie. W ramach kompetencji określonych w Umowie, Koordynator działa jako upoważniony przedstawiciel zainteresowanej Strony.

 2. Koordynatorzy zobowiązani są do współpracy w dobrej wierze, oraz do dostarczenia wyjaśnień i informacji niezbędnych dla prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. Na pisemny (w wersji papierowej) lub przesłany drogą elektroniczną wniosek Koordynatora Strony, Koordynator drugiej Strony, niezwłocznie ale nie później niż w ciągu 2 (dwóch) dni roboczych liczonych od daty otrzymania wniosku, składa w tej samej formie wszelkie wymagane wyjaśnienia lub informacje niezbędne do wykonania przedmiotu umowy.

 3. Wszelkie uzgodnienia między Stronami w formie ustnej (a także telefonicznej) są ważne tylko wtedy, gdy zostaną potwierdzone w formie pisemnej (e-mail, faks, list polecony, usługa kurierska) nie później niż 24 (dwadzieścia cztery) godziny po ich potwierdzeniu pod rygorem nieważności.

 4. Każda ze Stron ma prawo do zmiany Koordynatora, powiadamiając drugą Stronę i udzielając informacji dotyczących nowego Koordynatora: jego numer telefonu i adres e-mail. Zmiana wchodzi w życie po otrzymaniu tych informacji przez drugą Stronę.

 

IV. USŁUGI

 1. SocialTravel zapewnia Partnerowi następujące Usługi:

  1. zapewnienie dostępu do Platformy i korzystania z jej funkcji, w szczególności tworzenie Profilu Partnera i udostępnianie go na Platformie; a także zapewnienie infrastruktury technicznej przeznaczonej do zawierania Umów Rezerwacji;

  2. zapewnienie merytorycznego i technicznego wsparcia w zarządzaniu Ofertami przez Opiekuna Partnera;

  3. Promowanie marki Partnera i jego ofert na Platformie, oraz przy użyciu innych działań marketingu online, w tym e-mail marketingu i reklam pay-per-click (PPC).

 1. SocialTravel może również świadczyć dla Partnera następujące Usługi dodatkowe:

 1. tworzenie materiałów promocyjnych, w szczególności poprzez dokumentację danej Oferty w formie zdjęć oraz video.

 2. promowanie Ofert na stronie głównej lub w wynikach wyszukiwania na Platformie;

 3. promowanie Oferty w formie banerów flash box;

 4. promowanie Partnera w rankingach dostępnych dla Klientów na Platformie;

 5. przeniesienie praw autorskich wykonanych materiałów na Partnera;

 6. przygotowanie różnych wersji językowych dla poszczególnej Oferty;

 7. wykonywanie innych zadań zleconych przez Partnera.

 

V. OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG

 1. Partner musi założyć konto w SocialTravel w związku z korzystaniem przez niego z Platformy Tripsomnia („Konto Partnera”). Partner wyznaczy jednego lub kilku pracowników, którzy będą punktem kontaktowym z SocialTravel (Koordynatorem) w celu wsparcia i zarządzania Platformą Tripsomnia, oraz który będzie odpowiedzialny za zarządzanie użytkowaniem Konta Partnera przez Platformę Tripsomnia, w tym tworzenie poświadczeń uwierzytelnienia w celu uzyskania dostępu do Konta Partnera. Partner będzie chronić wszystkie dane uwierzytelniające użytkownika Konta Partnera znajdujące się w jego posiadaniu lub pod jego kontrolą, będąc jednocześnie odpowiedzialnym za działania i zaniechania użytkowników Konta Partnera związane z niniejszą Umową, tak jakby były własnymi działaniami Partnerami. Partner odpowiedzialny jest za wszelkie działania podejmowane w ramach Konta Partnera oraz za dokładność, jakość i integralność Materiałów Źródłowych, które Partner lub jego użytkownicy wprowadzają do Platformy Tripsomnia.

 2. Konto pozwala Partnerowi m.in. zarządzać Ofertami, zarządzać dostępnością Oferty, aktualizować dane do faktur, monitorować i kontrolować Zamówienia

 3. Partner zobowiązany jest do nieujawniania danych służących do logowania się na Konto stronom trzecim oraz w pełni odpowiada za wszelkie konsekwencje, w tym szkody wynikające z ujawnienia hasła osobom trzecim. SocialTravel zobowiązuje się udostępnić Koordynatorowi Partnera dane niezbędne do zalogowania się do Ekstranetu w ciągu 5 (pięciu) dni roboczych od dnia podpisania Umowy.

 4. SocialTravel dokłada wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie Platformy i zobowiązuje się do zapewnienia ciągłości Usług, z zastrzeżeniem zdarzeń i ich skutków, dotyczących:

  1. nieprawidłowych działań zewnętrznych, w odniesieniu do Platformy, stron internetowych, które pozostają poza kontrolą SocialTravel;

  2. problemów spowodowane utratą danych z przyczyn leżących po stronie Partnera;

  3. nieupoważnionej ingerencji Klienta lub osób trzecich w Platformę;

  4. przypadków Siły Wyższej;

  5. przerw technicznych koniecznych do przeprowadzenia prac konserwacyjnych Platformy przeprowadzanych przez SocialTravel.

 1. SocialTravel zastrzega sobie prawo do ewentualnych przerw w świadczeniu Usług wymaganych do prac konserwacyjnych, trwających jednak nie dłużej niż 2 (dwie) godziny i mających miejsce nie częściej niż 12 (dwanaście) razy w roku. SocialTravel powiadomi Partnera o każdej takiej przerwie z co najmniej 24 (dwudziesto cztero) godzinnym wyprzedzeniem.

 2. SocialTravel uprawniona jest do zmiany elementów i funkcjonalności Platformy lub Usług i zobowiązuje się nie pogarszać jakości świadczonych przez siebie Usług. Takie modyfikacje nie będą stanowić zmian w Umowie.

 

VI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ PARTNERA

 1. Partner zobowiązuje się do:

  1. korzystania z Platformy zgodnie z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami, z należytym uwzględnieniem praw osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich;

  2. korzystania z Platformy w celu właściwego przygotowania Ofert i zarządzania nimi;

  3. świadczenia Oferty Specjalnej lub Ofert Specjalnych zgodnie z zawartą Umową i nie oferowania takich samych lub podobnych Ofert poza Platformą;

  4. rzetelnego rozpatrywania Zamówień;

  5. dbania o dostępność opublikowanej Oferty;

  6. udzielania natychmiastowych odpowiedzi, ale nie dłużej niż w ciągu 3 (trzech) dni roboczych, na reklamacje Klienta dotyczące Ofert Partnera;

  7. stosowania się do systemu składania Zamówień i zawierania umów Rezerwacji lub sprzedaży Kuponów, zgodnie z postanowieniami Regulaminu, w szczególności w celu przestrzegania wskazanych w nim terminów;

  8. do natychmiastowego zwolnienia SocialTravel z jakichkolwiek roszczeń Klientów lub osób trzecich związanych z Reklamami i Ofertami.

  9. przypadku anulacji dokonanej przez Partnera, Partner zobowiązany do zwrotu całości płatności klientowi.

  10. realizacji Oferty zgodnie z jej opisem, na podstawie którego została zawarta Umowa Rezerwacji między Klientem a Partnerem.
    

 1. Partner w okresie obowiązywania Umowy zobowiązuje się:

  1. nie wysyłać ofert marketingowych do Klientów, z wyłączeniem Platformy lub SocialTravel;

  2. oferować Klientom w ramach Ofert Specjalnych lepsze ceny niż te oferowane poza Platformą;

  3. w przypadku Ofert z zakwaterowaniem, w przypadku braku zakwaterowania określonego w Zamówieniu w momencie rezerwacji, zapewnić Klientom zakwaterowanie alternatywne o tym samym lub wyższym standardzie na własny koszt Partnera.
    

 1. Niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań przez Partnera, w szczególności brak aktualizacji Ofert, przyjęcie Zamówienia na Ofertę niedostępną lub działanie na szkodę SocialTravel, może pociągać za sobą konsekwencje. W zależności od uznania przez SocialTravel może być to:

  1. ostrzeżenie skierowane do Partnera przez SocialTravel,

  2. blokada dostępu do konta,

  3. usunięcie Oferty,

  4. usunięcie Konta wraz ze wszystkimi utworzonymi na nim Ofertami oraz wypowiedzenie Umowy ze skutkiem natychmiastowym.

 

VII. OFERTY

 1. Oferta musi być przygotowana w sposób uczciwy, kompletny oraz nie może wprowadzać Klienta w błąd. Partner ponosi pełną odpowiedzialność za treść Oferty, w tym za wszelkie występujące w niej błędy lub nieścisłości w treści.

 2. Oferta powinna obejmować co najmniej:

  1. pełne informacje na temat Partnera, jego danych identyfikujących, w szczególności na temat spółki lub podmiotu z zarejestrowaną działalnością gospodarczą oraz numeru, pod którym została zarejestrowana;

  2. pełne informacje o ofercie;

  3. warunki płatności za Rezerwację, w tym jedną z metod płatności oferowanych przez SocialTravel;

  4. warunki Rezerwacji, które są rozumiane jako szczegółowe warunki umowy zawieranej między Partnerem a Klientem, takie jak warunki wprowadzania zmian lub anulowania umowy Rezerwacji.

 1. SocialTravel nie jest częścią żadnej umowy Rezerwacji. SocialTravel nie zawiera umów Rezerwacji z klientami. Partner upoważnia SocialTravel do pośredniczenia w rozliczeniach płatności za Rezerwację lub Kupon zawarte między Klientem a Partnerem.

 2. Partner, w każdym przypadku dostarczania Materiałów Źródłowych, oświadcza i gwarantuje, że nie narusza prawa, praw osobistych i majątkowych chroniących osoby trzecie lub wartości niematerialne.

 3. SocialTravel może odmówić rozpoczęcia świadczenia Usług lub może zawiesić świadczenia swoich Usług, jeżeli Oferta lub Materiały Źródłowe są niekompletne, wymagają modyfikacji lub zmian.

 4. Partner nie może zamieszczać Ofert, które:

  1. naruszają prawa lub własności osób trzecich,

  2. są nieodpowiednie dla osób poniżej 18 roku życia,

  3. są niezgodne z zasadami współżycia społecznego lub powszechnymi standardami moralnymi i społecznymi lub zasadami „netykiety”,

  4. promują strony internetowe, które nie należą do SocialTravel.

 1. SocialTravel nie sprawuje kontroli nad Ofertami w sposób regularny. W szczególności nie monitoruje informacji zawartych w Zamówieniach.

 2. SocialTravel zastrzega sobie prawo do usunięcia Materiałów Źródłowych, które są niezgodne z charakterem i celem Platformy.

 3. Partner udziela SocialTravel ograniczoną czasowo (do czasu obowiązywania umowy) i nieograniczoną licencją terytorialną, z prawem do sublicencji na wykorzystanie Materiałów Źródłowych i ich znaków, w szczególności znaków towarowych, na obszarach eksploatacji określonych przez zakres o korzystaniu z Platformy i działaniach marketingowych, w szczególności: 

(1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania przedmiotu licencji - wykonywanie kopii utworu w określonej technice, w tym technik drukarskich, reprograficznych, magnetycznych i cyfrowych; 

(2) w zakresie dystrybucji przedmiotu licencji - występ publiczny, wystawa, prezentacja, reprodukcja, nadawanie i retransmisja, a także upublicznienie produktu dla każdego w wybranym przez niego miejscu i czasie.

 

VIII. REZERWACJE I KUPONY

 1. Partner uznaje, że Umowy z Klientami zawierane są na podstawie Ofert i zobowiązuje się do aktualizowania dostępności Ofert i zapewnienia kompletności informacji w nich zawartych.

 2. Umowy między Partnerem a Klientem zawierane są zgodnie z Regulaminem.

 3. Partner otrzymuje informacje o Zamówieniu w formie potwierdzenia Rezerwacji lub Kuponu za pośrednictwem wiadomości e-mail lub SMS. Informacje o statusie zamówienia są dostępne na Koncie.

 4. W przypadku Rezerwacji na Żądanie umowa między Partnerem a Klientem zostaje zawarta w następujący sposób:

  1. po otrzymaniu odpowiedniego powiadomienia od Platformy Partner przyjmuje Zamówienie lub odrzuca je przy użyciu odpowiedniej funkcji Konta. Partner powinien potwierdzić lub odrzucić Zamówienia w ciągu 24 (dwudziestu czterech) godzin od otrzymania zgłoszenia, chyba że Partnerzy postanowili inaczej w Ofercie. Po tym czasie zamówienie zostaje automatycznie odrzucane;

  2. po potwierdzeniu Zamówienia przez Partnera, Umowa Rezerwacji zostaje zawarta między nim a Klientem.

 1. W przypadku Natychmiastowej Rezerwacji umowa między Partnerem a Klientem zostaje zawarta przez automatyczne potwierdzenie Zamówienia lub jego odrzucenie, zgodnie z informacjami dotyczącymi Oferty zawartymi w Ekstranecie. Po automatycznym wysłaniu potwierdzenia Zamówienia zostaje zawarta Umowa Rezerwacji między Partnerem a Klientem. SocialTravel nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje potwierdzenia Zamówienia na podstawie informacji dostarczonych do Ekstranetu przez Partnera.

 2. Rezerwacja w formie Kuponu jest wydawana i przesyłana przez Partnera do Klienta w formie elektronicznej na adres e-mail Klienta, niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 24 (dwudziestu czterech) godzin po zawarciu Umowy. Partner zaakceptuje Kupony prezentowane na urządzeniach mobilnych, chyba że uzgodniono inaczej.

 3. Po zawarciu umowy sprzedaży Kuponu z Klientem Partner nie może anulować kuponu. Warunki dotyczące Rezerwacji mają zastosowanie, odpowiednio, do Kuponów.

 4. Rozliczenia płatności za Rezerwację lub Kupon dokonywane są bezpośrednio między Klientem a Partnerem lub za pośrednictwem Platformy.

 

IX. USŁUGI DODATKOWE

 1. W przypadku konieczności wykonania Usług Dodatkowych, SocialTravel niezwłocznie, nie później niż w ciągu 2 (dwóch) dni roboczych od dnia wystąpienia takiej konieczności, przedstawi Partnerowi:

  1. dokładną specyfikację Usług Dodatkowych;

  2. sposób i czas wykonania prac związanych z realizacją Usług Dodatkowych

 1. Po potwierdzeniu przez Partnera warunków dotyczących realizacji Usług Dodatkowych, o których mowa w pkt 1 powyżej, strony zawierają Umowy z wprowadzonymi odpowiednimi zmianami, a SocialTravel przystępuje do realizacji uzgodnionego zakresu zmienionej Umowy. Zmiana ta nie wymaga formy pisemnej.

 

X. PŁATNOŚCI

 1. Rozliczenie Stron odbywa się zgodnie ze wskazaniami zawartymi w Umowie, w oparciu o zasady określone w niniejszych OWU. Podane kwoty to kwoty brutto. Partner otrzymuje wypłatę w miesiąc następujący po miesiącu świadczenia Usług Partnera, po zaakceptowaniu zestawienia Opłat przesłanych przez Koordynatora SocialTravel.

 2. Partner wyznacza SocialTravel do pobierania w jego imieniu płatności kartą kredytową i debetową od Klientów za zakupy Usług Partnera dokonywane za pośrednictwem Platformy Tripsomnia lub wchodzące w jej zakres obowiązków. SocialTravel będzie korzystać z pomocy stron trzecich w zakresie przetwarzania płatności dokonanych przy użyciu karty kredytowej i debetowej, wyznaczonych wyłącznie przez SocialTravel, a niniejsza Umowa podlegać będzie wymaganiom takich stron oraz obowiązującego prawa.

 3. Jako okres rozliczeniowy dla płatności za Usługi oraz za Usługi Dodatkowe, Strony uznają miesiąc kalendarzowy, z zastrzeżeniem prowizji pobieranej przez SocialTravel od Przedpłaty i Depozytu, które są rozliczane za każdym razem, gdy Klient uiszcza kwotę prowizji.

 4. Prowizje od Ofert, które nie są rozliczane za pośrednictwem Platformy, są należne w momencie Rezerwacji.

 5. Koordynator SocialTravel prześle Partnerowi, pod koniec okresu rozliczeniowego, zestawienie Opłat w celu ich akceptacji. Partner dokona akceptacji w ciągu 2 (dwóch) dni roboczych od daty otrzymania zestawienia. Jeżeli w tym czasie Partner nie zaakceptuje zestawienia Opłat lub nie przedstawi uwag jego dotyczących, podsumowanie danego miesiąca rozliczeniowego uznaje się za zaakceptowane przez Partnera w terminie, w którym powinien on był dokonać akceptacji. Po akceptacji zestawienia, SocialTravel upoważnione jest do wystawienia faktury VAT.

 6. Partner uiści opłatę na podstawie faktury VAT wysłanej przez SocialTravel. Partner zgadza się otrzymywać faktury drogą elektroniczną.

 7. Jako datę płatności rozumie się datę zlecenia płatności na konto bankowe SocialTravel.

 8. Partner zgadza się odliczyć Opłaty nieuregulowane w okresach rozliczeniowych od płatności Klientów, dokonanych w celu opłacenia Zamówienia.

 9. Opłaty nie zostaną zwrócone w przypadku gdy Oferty zostaną usunięte lub Zamówienie zostanie anulowane.

 10. Jeżeli Partner nie ureguluje należności, SocialTravel, po upływie terminu spłaty określonego w Przypomnieniu o Opłacie przesłanym na adres e-mail Partnera, ma prawo zablokować Konto z możliwością jego ponownej aktywacji dopiero po otrzymaniu należności wynikających z rozliczenia. Jeżeli Partner nie ureguluje roszczenia w zmienionym terminie wskazanym przez SocialTravel, SocialTravel ma prawo do natychmiastowego rozwiązania Umowy i usunięcia Konta.

 11. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez SocialTravel z przyczyn leżących po stronie Partnera, SocialTravel może żądać zapłaty pełnego wynagrodzenia za wykonanie Usług.

 

XI. ZWROTY I ANULACJE

 1. O ile w opisie produktu będącym własnością Partnera nie ma odmiennych warunków anulowania, SocialTravel naliczy następujące opłaty za anulowanie:

  1. Jeżeli zamówienie zostanie anulowane do 72 godzin przed rozpoczęciem Usługi Partnera, nastąpi zwrot 100% opłaty za Usługę Partnera minus 5% opłaty za kartę kredytową i koszt wszystkich zakupionych biletów.

  2. Jeżeli Zamówienie zostanie anulowane do 48 godzin przed rozpoczęciem Usługi Partnera, nastąpi zwrot 50% opłaty za Usługi Partnera i koszt wszystkich zakupionych biletów.

  3. Jeżeli zamówienie zostanie anulowane do 24 godzin przed rozpoczęciem Usługi Partnera, nastąpi zwrot 0% opłaty za Usługę Partnera i koszt wszystkich zakupionych biletów lub w przypadku nie pojawienia się: brak zwrotu

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do żądania wyższej, określonej rekompensaty zamiast wyżej wymienionych opłat ryczałtowych, jeżeli Partner jest w stanie udowodnić, że poniesione przez niego koszty są większe niż odpowiednio obowiązująca opłata ryczałtowa. W takim przypadku Partner zobowiązany jest do przedstawienia konkretnych danych liczbowych i dowodów żądanej rekompensaty, biorąc pod uwagę zaoszczędzone wydatki i wszelkie inne korzystanie z usług.

 2. Zwrot wpłaconych środków odbywa się przy użyciu tej samej metody płatności. Dokładny czas zwrotu zależy od umowy karty kredytowej Klienta. Zwrot przelewem bankowym następuje w ciągu siedmiu dni roboczych.

 3. Przybycie do miejsca zbiórki i przestrzeganie warunków

Klient odpowiedzialny jest za przybycie na czas do wyznaczonego miejsca spotkania. Podróżując za granicę, Klient zobowiązany jest do posiadania niezbędnych dokumentów podróży (paszport itp.) oraz do przestrzegania przepisów zdrowotnych itp.
 

 1. Anulowanie nadzwyczajne
  Partner może anulować Ofertę w uzgodnionym terminie, bez zachowania okresu wypowiedzenia, jeżeli warunki pogodowe, polityczne, strajki lub inne nieprzewidziane lub nieuniknione warunki zewnętrzne (w szczególności siła wyższa) uniemożliwiają jej wykonanie, znacznie ją uniemożliwiają lub jej zagrażają. W takim przypadku uiszczona przez Użytkownika opłata jest zwracana.
   

 2. Wykluczenie z uczestnictwa
  Partner może nie zezwolić Klientowi na przyłączenie się do działania lub wykluczyć go, jeśli nie spełnia on wymagań dotyczących osobistego uczestnictwa, jeżeli uczestnictwo stanowi zagrożenie dla uczestnika lub innej osoby, lub w inny sposób uniemożliwiłoby odbywanie się w wycieczki w sposób długoterminowy. W takim przypadku uiszczona przez Użytkownika opłata nie jest zwracana.
   

 3. Ponadto Partner zastrzega sobie prawo do wprowadzenia drobnych, mniej istotnych zmian w programie, jeśli jest to konieczne z uwagi na nieprzewidziane lub nieuniknione okoliczności.

 

XII. OSZUSTWA, CHARGEBACK (OBCIĄŻENIE ZWROTNE) I NIEAUTORYZOWANE TRANSAKCJE

 1. W przypadku, gdy Klient, który zakupił Usługi Partnera, zainicjuje Obciążenie Zwrotne, Partner zgadza się na potrącenie przez SocialTravel pełnej kwoty Obciążenia Zwrotnego, a także wszelkie związane z tym opłaty, grzywny lub kary, z Płatności Klienta za następną Płatność Partnera należną Partnerowi. Jeżeli kwota następnej Płatności Partnera jest niepełna, Partner zobowiązuje się zapłacić SocialTravel pełne saldo Obciążenia Zwrotnego po wystawieniu faktury. SocialTravel zgadza się dołożyć wszelkich starań w celu zbadania sprawy i, w razie potrzeby, zakwestionowania podejrzanych obciążeń zwrotnych. Partner zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, na własny koszt, aby pomóc SocialTravel, na jego wniosek, w dochodzeniu obejmującym takie podejrzane Obciążenia Zwrotne. Jeśli SocialTravel, według własnego osądu, stwierdzi, że osobna umowa wystarczająco chroni ją przed konkretnym Obciążeniem Zwrotnym, SocialTravel może, według własnego uznania, odstąpić od zobowiązania Partnera do bezpośredniego odszkodowania.

 2. Jeśli SocialTravel ustali, że Partner ponosi nadmierne koszty z tytułu częstego Obciążenia zwrotnego, SocialTravel może ustanowić kontrolę lub warunki zarządzania Kontem Partnera, takie jak: (a) ustanowienie nowych opłat za przetwarzanie, (b) opóźnienie wypłat, (c) odmowa przyznania Obciążeń Zwrotnych lub (d) zakończenie lub zawieszenie świadczenia usług.

 3. W przypadku Nieautoryzowanego Obciążenia Rachunku, Partner oświadcza, że SocialTravel ma prawo do potrącenia pełnej kwoty nieautoryzowanej opłaty, a także wszelkich związanych z tym opłat, grzywien lub kar, z Płatności Klienta, jako następną płatność Partnera należną drugiej stronie Umowy (Partnerowi). Jeżeli kwota następnej Płatności Partnera jest niepełna, Partner zobowiązuje się zapłacić SocialTravel jej równowartość po wystawieniu faktury.

 4. W przypadku Nieautoryzowanego Obciążenia Rachunku lub nieautoryzowanej wypłaty jakiegokolwiek zwrotu na rzecz Klienta, (a) SocialTravel nie obciąży ani nie zatrzyma dla siebie żadnej Prowizji od transakcji, oraz (b) SocialTravel nie ponosi odpowiedzialności za wypłacenie jakiejkolwiek kwoty Partnerowi dla takiej transakcji.

 

XIII. CZAS TRWANIA UMOWY

 1. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.

 2. Umowa może zostać rozwiązana:

  1. za obopólną zgodą Stron w dowolnym momencie trwania Umowy,

  2. przez każdą ze Stron z miesięcznym okresem wypowiedzenia, pod warunkiem że wypowiedzenie zostanie dokonane na piśmie pod rygorem nieważności,

  3. ze skutkiem natychmiastowym w przypadku poważnego naruszenia warunków Umowy przez jedną ze Stron.

 1. Strony postanawiają, że Rezerwacje dokonane przed rozwiązaniem Umowy pozostaną w pełnej mocy, a Oferty będą należycie wykonane przez Partnera. Właściwy zakres umowy pozostaje w mocy do momentu dokonania przez Partnera ostatniej aktywnej rezerwacji.

 2. Po rozwiązaniu Umowy, SocialTravel usunie z Platformy wszystkie Materiały Źródłowe i Informacje Partnera, a Partner nieodwracalnie straci dostęp do Platformy.

 

XIV. ZOBOWIĄZANIA

 1. SocialTravel zapewnia infrastrukturę teleinformatyczną i jej sprawne funkcjonowanie techniczne oraz odpowiada za Platformę i Usługi w wyżej wymienionym zakresie. Partner ma prawo do roszczeń odszkodowawczych na zasadach ogólnych, z zastrzeżeniem następujących warunków:

 1. SocialTravel nie ponosi odpowiedzialności za utracone zyski lub szkody, nie mające bezpośredniego związku przyczynowo-skutkowego z działaniem lub zaniechaniem ze strony SocialTravel,

 2. SocialTravel nie ponosi odpowiedzialności za treść Ofert,

 3. SocialTravel nie ponosi odpowiedzialności za sposób, w jaki Klienci korzystają z Platformy,

 4. SocialTravel nie ponosi odpowiedzialności za błędy w funkcjonowaniu Platformy spowodowane przez Klienta, Partnera lub jakąkolwiek osobę trzecią,

 5. SocialTravel nie ponosi odpowiedzialności za realizowanie uzgodnień zawartych między Klientem a Partnerem,

 6. SocialTravel nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje korzystania z dostępu udzielonego Partnerowi, autoryzującego informacje przez osoby trzecie.

 1. Partner ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody poniesione przez SocialTravel lub osoby trzecie, wynikające z naruszenia warunków niniejszej Umowy lub warunków korzystania z Platformy przez Partnera, w szczególności jeżeli publikuje on na Platformie treści, które naruszają ogólnie obowiązujące warunki prawa lub interesy stron trzecich.

 

XV. POUFNOŚĆ

 1. Wszelkie dane, informacje i dokumenty związane z działalnością gospodarczą lub interesem drugiej Strony, jej planami marketingowymi, promocyjnymi i sprzedażowymi uzyskane bezpośrednio, pośrednio lub nieumyślnie podczas wykonywania Umowy, a w szczególności wszelkie specyfikacje techniczne i handlowe Serwisu lub jego agentów będą traktowane przez SocialTravel i Partnera jako dane poufne. Każda ze stron zobowiązuje się nie ujawniać informacji poufnych żadnej stronie trzeciej bez uprzedniej wyraźnej zgody drugiej Strony Umowy.

 2. Obowiązek zachowania poufności obowiązuje przez cały okres obowiązywania Umowy, a także przez okres 3 (trzech) lat od daty jej rozwiązania, niezależnie od podstawy na mocy której nastąpiło jej rozwiązanie.

 

XVI. DEFEKTY PLATFORMY

 1. Partner ma prawo do złożenia skargi na Platformę, jeżeli Platforma działa lub działała w sposób niezgodny z Umową z winy SocialTravel. Reklamacje należy zgłaszać do Koordynatora SocialTravel. Reklamacje powinny zawierać co najmniej wskazanie dotyczące Usługi oraz uzasadnione zastrzeżenia i uwagi.

 2. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 (czternastu) dni roboczych od daty jej złożenia. Partner zostanie powiadomiony pocztą elektroniczną o wyniku procedury reklamacyjnej.

 3. Złożenie reklamacji nie zwalnia Partnera z obowiązku zapłaty bieżących lub zaległych należności na rzecz SocialTravel.

 

XVII. SIŁA WYŻSZA

 1. Podczas występowania Siły Wyższej zawieszone zostanie wykonywanie i obowiązki Strony w zakresie działania Siły Wyższej. Zawieszenie dotyczy również odpowiedzialności Stron za niewykonanie zobowiązań wynikających z Umowy.

 2. Każda ze Stron zobowiązana jest niezwłocznie powiadomić drugą Stronę o wystąpieniu Siły Wyższej.

 

XVIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Prawem właściwym dla zobowiązań wynikających z OWU i Umowy jest prawo polskie. W sprawach nieuregulowanych w OWU lub Umowie, zastosowanie ma prawo polskie, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.

 2. Zawarta między Stronami Umowa kończy i zastępuje wszelkie inne pisemne lub ustne ustalenia, układy i umowy w zakresie objętym jej treścią.

 3. SocialTravel może przenieść całość lub część praw i obowiązków wynikających z Umowy na osobę trzecią.

 4. Wszelkie spory powstałe w wyniku Umowy będą rozstrzygane przez polskie sądy powszechne. Strony dołożą wszelkich starań, aby polubownie rozwiązać wszelkie spory wynikające z niniejszej Umowy lub powstałe w związku z nią. W przypadku niemożności polubownego rozwiązania sporu przez Strony w terminie jednego miesiąca, spór taki zostanie poddany wyrokowi sądu powszechnego właściwego dla głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej przez SocialTravel. W przypadku jakichkolwiek sporów rozstrzygającym dokumentem jest polska wersja OWH.

 5. Niniejsze OWH wchodzi w życie z dniem 28 maja 2019 r.

Aneks dla Oprogramowania Tripsomnia

 

Niniejszy dokument stanowi Uzupełnienie Platformy do Umowy Partnerskiej zawartej między SocialTravel a Partnerem. Wszelkie terminy wyrażone wielką literą, które nie zostały inaczej zdefiniowane w niniejszym Uzupełnieniu Platformy, mają znaczenie nadane w zawartej Umowie Partnerskiej. Strony uzgadniają co następuje:

I. DEFINICJE

Klient

jedna lub więcej osób lub podmiotów, które zastrzegają lub nabywają Usługi Partnera od jego firmy, dokonując zakupu za pośrednictwem lub bezpośrednio przez Oprogramowanie Tripsomnia. W Regulaminie Klient określany jest mianem Użytkownika.

 

Kanał Online Partnera

co najmniej jedna strona internetowa, aplikacja mobilna lub inna platforma internetowa Partnera lub jego agentów, którzy świadczą Usługi Partnera.

 

Usługi Partnera

jedno lub więcej działań lub usług Partnera, które Partner oferuje Klientom korzystającym z Oprogramowania Tripsomnia, lub zarządzanie nimi przy korzystaniu z Oprogramowania Tripsomnia.

 

Oprogramowanie Tripsomnia

Oferta Platformy Tripsomnia, składająca się z (a) usługi online umożliwiającej rezerwacje online (zwanej „Panelem Rezerwacji Tripsomnia”), (b) kompleksowego pakietu produktów, w tym dowolnej aplikacji mobilnej lub podobnej aplikacji Tripsomnia powiązanej z takimi usługami online i związanymi z Treściami Tripsomnia (zwanymi „Tripsomnia / Tripsomnia Backend”) oraz (c) wszystkie usługi umożliwiające łączność z innymi stronami trzecimi (zwane „Interfejsami Tripsomnia / Tripsomnia APIs”).

 

 

II. Oprogramowanie Tripsomnia

 1. Licencja - pod warunkiem pełnego przestrzegania przez Partnera niniejszej Umowy (w tym niniejszego Uzupełnienia Platformy), SocialTravel przyznaje Partnerowi ograniczone, niewyłączne, niepodlegające sublicencji, nieprzenoszalne i odwołalne prawo oraz licencję w okresie obowiązywania Umowy do uzyskiwania dostępu do oprogramowania Tripsomnia i korzystania z niego wyłącznie do wewnętrznych operacji biznesowych oraz do (a) przetwarzania sprzedaży bezpośrednio od Partnera i (b) korzystania z narzędzi internetowych i mobilnych w wspomagania zarządzania firmą Partnera („Licencja na Oprogramowanie Tripsomnia”). Korzystanie z Oprogramowania Tripsomnia w jakimkolwiek celu niebędącym wyraźnie określonym w niniejszej Umowie jako dozwolony (w tym w niniejszym Uzupełnieniu Platformy) jest zabronione i będzie uważane za istotne naruszenie Umowy (w tym niniejszego Uzupełnienia Platformy).

 2. Konfiguracja i Wsparcie - SocialTravel zapewnia pomoc w zakresie konfiguracji i aktywacji, a także udziela wsparcia technicznego dla Oprogramowania Tripsomnia, zgodnie ze standardowymi zasadami SocialTravel udostępnionymi lub przekazanymi do Partnera.

 3. Modyfikacje - SocialTravel może modyfikować lub aktualizować Oprogramowanie Tripsomnia w dowolnym momencie bez uprzedniego powiadomienia.

 4. Partner nie może udostępniać Oprogramowania Tripsomnia ani żadnego takiego użycia lub dostępu osobom trzecim w dowolnym czasie i formie.

 5. Wszystkie Usługi Partnera obsługiwane przez Oprogramowanie Tripsomnia obejmują wszelkie widżety oraz powiązane notyfikacje i oświadczenia, których Partner nie może samodzielnie modyfikować ani wyłączać. Żadna część polityki prywatności lub innych warunków świadczenia usług czy korzystania z Kanałów Online Partnera nie może być sprzeczna z postanowieniami niniejszej Umowy.

 6. Partner nie może przechowywać żadnych informacji dotyczących karty kredytowej Klienta ani innych informacji zabronionych przez obowiązujące prawo w lub przy użyciu Oprogramowania Tripsomnia, lub jakiejkolwiek innej części Platformy Tripsomnia, niezależnie od tego, czy Klient kupił bilety za pośrednictwem Oprogramowania Tripsomnia.

 

III. OPŁATY

 1. SocialTravel otrzyma wynagrodzenie za wszystkie Usługi Partnera zakupione za pośrednictwem Oprogramowania Tripsomnia lub do niego wprowadzone, zgodnie z procedurami określonymi w Umowie Partnerskiej.

 2. Partner może dokonywać zwrotów lub korekt dla Klientów za zakupione produkty z zakresu Usług Partnera dokonane za pośrednictwem Oprogramowania Tripsomnia przy użyciu funkcji zwrotu udostępnionej przez SocialTravel i dostępnej za pośrednictwem Platformy. Środki na pokrycie zwrotów zostaną odjęte od salda Partnera podczas każdej wypłaty Płatności Partnera zgodnie z opisem w Umowie Partnerskiej. W przypadku niewystarczających środków na pokrycie kwoty zwrotu, karta kredytowa Partnera może zostać obciążona. W przypadku transakcji refundowanych, SocialTravel może zatrzymać od Partnera lub Klientów wszelkie Opłaty SocialTravel i obowiązujące opłaty za przetwarzanie.

 

IV. DANE

 1. Partner jest właścicielem wszystkich indywidualnych informacji dotyczących Klienta i sprzedaży, zebranych przez Partnera w związku ze świadczonymi usługami, sprzedawanymi za pośrednictwem Kanałów Online Partnera. Partner akceptuje, że SocialTravel gromadzi powyższe informacje do bazy danych używając do tego celu Oprogramowania Tripsomnia. Partner niniejszym udziela SocialTravel, jej następcom i cesjonariuszom niewyłącznej, ogólnoświatowej, w pełni opłaconej, cesjonowalnej, zbywalnej, nieodwołalnej i podlegającej sublicencji licencji (a) w zakresie dostępu, powielania i innego wykorzystywania takich informacji w związku z użytkowaniem Platformy Tripsomnia i realizacją niniejszej Umowy oraz (b) w trakcie okresu trwania umowy i po nim, w celu uzyskania dostępu, powielania i innego wykorzystywania takich informacji, w sposób zanonimizowany i zagregowany zgodnie z działalnością SocialTravel. W celu zachowania jasności tej kwestii, SocialTravel nie będzie sprzedawać ani ujawniać możliwych do zidentyfikowania informacji o Partnerze lub jego klientach żadnemu potencjalnemu konkurentowi Partnera.

 

Aneks dla Tripsomnia Marketplace

 

Niniejszy dokument stanowi Uzupełnienie Platformy do Umowy Partnerskiej zawartej między SocialTravel a Partnerem. Wszelkie terminy wyrażone wielką literą, które nie zostały inaczej zdefiniowane w niniejszym Uzupełnieniu Platformy, mają znaczenie nadane w zawartej Umowie Partnerskiej. Strony uzgadniają co następuje:

 

I. DEFINICJE

Klient

jedna lub więcej osób lub podmiotów, które (a) rezerwują lub kupują usługi partnera na Tripsomnia Marketplace lub (b) są zarejestrowanymi użytkownikami jakichkolwiek innych stron internetowych SocialTravel lub kanałów zewnętrznych prowadzonych przez osoby trzecie. W Regulaminie Klient określany jest mianem Użytkownika.

Usługi Partnera

jedno lub więcej działań Partnera lub inne towary i usługi wymienione w dowolnej części Tripsomnia Marketplace.

Tripsomnia Marketplace

jedna lub więcej (a) stron internetowych Tripsomnia i (b) Kanałów Stron Trzecich.

 

Strony Internetowe Tripsomnia

Oferta platformy Tripsomnia składająca się ze stron www.tripsomnia.com / www.tripsomnia.pl / www.socialtravel.pl, aplikacji mobilnej Tripsomnia Customer lub innych platform internetowych należących do SocialTravel poświęconych dla Klientów.

 

Kanały stron trzecich

jakakolwiek strona internetowa, aplikacja mobilna lub inna platforma online lub offline, która sprzedaje Usługi Partnera z witryn internetowych SocialTravel. Kanały podmiotów zewnętrznych nie są uważane za część Platformy Tripsomnia, z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w Sekcji II.3 niniejszego Uzupełnienia Platformy.

 

II. Strony Internetowe Tripsomnia

 1. Licencja - pod warunkiem pełnego przestrzegania przez Partnera niniejszej Umowy (w tym niniejszego Uzupełnienia do Platformy) przez cały czas jej obowiązywania, SocialTravel zapewnia Partnerowi ograniczone niewyłączne, niepodlegające sublicencji, nieprzenoszalne i odwołalne prawo oraz licencję w okresie obowiązywania Umowy do dostępu do Stron Internetowych Tripsomnia i korzystania z nich wyłącznie do wewnętrznych celów biznesowych w celu zarządzania i aktualizowania listy Usług Partnera na Marketplace Tripsomnia oraz w celu uzyskania dostępu do informacji o Klientach, którzy zakupili Usługi Partnera („Licencja na Witryny Tripsomnia Online”) . Korzystanie ze Stron Internetowych Tripsomnia w jakimkolwiek celu nie będącym wyraźnie określonym w niniejszej Umowie jako dozwolony (w tym w niniejszym Uzupełnieniu Platformy) jest zabronione i będzie uważane za istotne naruszenie Umowy (w tym niniejszego Uzupełnienia Platformy).

 2. Obsługa klienta - SocialTravel zapewni Klientom uzasadnioną pod względem handlowym Obsługę Klienta związaną z technologią. Jednak w przypadku bezpośredniego kontaktu Klienta z Partnerem, to pracownicy Partnera zobowiązani się do odpowiadania na prośby o wsparcie w zakresie, w jakim Partner jest do tego upoważniony. W przeciwnym razie takie prośby należy natychmiast skierować do SocialTravel.

 3. Kanały Stron trzecich - SocialTravel nie kontroluje i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek kanały stron trzecich oraz treści, produkty, usługi i informacje na nich lub za ich pośrednictwem zamieszczonych.

 

III. OPŁATY

 1. Opłaty - SocialTravel otrzyma wynagrodzenie za wszystkie Usługi Partnera zakupione za pośrednictwem dowolnej Witryny internetowej Tripsomnia oraz Tripsomnia Marketplace zgodnie z procedurami określonymi w Umowie Partnerskiej.

 2. Dodatkowe wynagrodzenie - SocialTravel może również otrzymywać dodatkowe prowizje lub inne wynagrodzenia od stron trzecich w związku ze sprzedażą Usług Partnera za pośrednictwem Tripsomnia Marketplace lub w innego produktu SocialTravel.

 

IV. WYKAZ USŁUG PARTNERSKICH

 1. Lista - SocialTravel może wymienić lub zamieścić na liście według własnego uznania jedną lub więcej Usług Partnerskich w dowolnej części Tripsomnia Marketplace, a Partner umożliwi Klientom zakup usług wymienionych Partnerów. SocialTravel może jednak odrzucić lub przerwać wystawianie lub sprzedaż dowolnej z Usługi Partnerskiej według własnego uznania bez uprzedniego powiadomienia.

 2. Dostęp i wsparcie - Partner zobowiązuje się zapewnić SocialTravel dostęp i wsparcie niezbędne do promowania i dystrybucji Usług Partnera, które Partner udostępnia innym sprzedawcom.

 3. Treść Listy - Partner musi w pełni i dokładnie opisywać Usługi Partnerskie oferowane na Tripsomnia Marketplace przez cały czas obowiązywania umowy, pod warunkiem, że SocialTravel zastrzega sobie prawo do ostatecznej kontroli redakcyjnej. Oferty mogą zawierać Treści Partnera, które zostały wstępnie zatwierdzone przez SocialTravel według własnego uznania, jednak Partner ponosi wyłączną odpowiedzialność za dokładność całej takiej treści. Partner zgadza się niezwłocznie i w formie pisemnej powiadomić SocialTravel, jeżeli którekolwiek z Treści lub Usług Partnera nie są zgodne z wszystkimi obowiązującymi przepisami.

 4. Zmiany na liście:

  1. Partner jest odpowiedzialny za ciągłe aktualizowanie harmonogramu i cen swoich ofert za pośrednictwem Konta Partnera. SocialTravel może, jednak nie jest zobowiązana, uzyskać dostęp do Konta Partnera w celu jego aktualizacji lub wprowadzenia korekty. Na żądanie SocialTravel, Partner będzie zobligowany na dostarczenie od czasu do czasu zaktualizowanych Treści na potrzeby listy Partnera.

  2. Jeśli Partner chce zrezygnować z oferowania Usługi Partnera na Tripsomnia Marketplace, musi przekazać SocialTravel uprzednie pisemne powiadomienie o proponowanym zaprzestaniu współpracy z wyprzedzeniem liczącym co najmniej dziesięć dni roboczych.

 

V. PROMOWANIE, MARKETING I CENA USŁUG PARTNERSKICH

 1. Promowanie przez SocialTravel - SocialTravel ma nieograniczone prawo i możliwość promowania Usług Partnera za pośrednictwem Tripsomnia Marketplace, marketingu e-mailowego i innych kanałów marketingowych online lub offline, określonych przez SocialTravel, według własnego uznania. SocialTravel może również zidentyfikować Partnera jako Partnera SocialTravel, a Partner uprzednio wyraża zgodę na wszelkie takie działania. Sposób i układ, w jakim Usługi Partnera są wyświetlane na Tripsomnia Marketplace, oraz w jakim zakresie i czasie trwania są one wyświetlane, zostają określone przez SocialTravel według własnego uznania.

 2. Najniższa Cena Detaliczna - Partner ponosi wyłączną odpowiedzialność za ustalanie własnych cen za Usługi Partnera i musi niezwłocznie aktualizować wszelkie ceny przy użyciu Konta Partnera, pod warunkiem, że SocialTravel i jej sublicencjobiorcy będą mieli prawo oferować Usługi Partnera Klientom po najniższych cenach detalicznych oraz na najlepszych warunkach oferowanych przez Partnera dla takich Usług na tym samym lub podobnym rynku („Najniższa cena detaliczna”). Jeśli SocialTravel stwierdzi, że podana przez Partnera cena nie jest Najniższą Ceną Detaliczną za odpowiednią Usługę Partnera, SocialTravel może zastosować niższą cenę dla Tripsomnia Marketplace.

 

VI. SPRZEDAŻ I ŚWIADCZENIE USŁUG PARTNERSKICH

 1. Sprzedaż i Vouchery - SocialTravel sprzedaje Usługę Partnera w imieniu Partnera Klientowi za pośrednictwem Tripsomnia Marketplace, zapewnia każdemu kupującemu Klientowi Voucher jak sprecyzowano w Umowie Partnera i w odpowiednim czasie informuje Partnera, że Usługa Partnera została zakupiona. Cena detaliczna każdego Vouchera będzie ceną „all inclusive” i całkowitą opłatą nałożoną na Klienta za daną Usługę, chyba że wyraźnie zaznaczono inaczej w Tripsomnia Marketplace.

 2. Honorowanie Voucherów - Partner dołoży wszelkich starań, aby zrealizować Usługę Partnera dla Klientów składających zamówienia po cut-off time dla dowolnej Usługi Partnera. Jeśli Usługa Partnera nie jest dostępna w momencie gdy Klient chce zrealizować Kupon, wówczas zgodnie z obowiązującym prawem, (a) Partner zgadza się zaoferować Klientowi podobną usługę o równej lub większej wartości, oraz (b) jeżeli Klient nie wyrazi zgodę na skorzystanie z oferty alternatywnej, SocialTravel zastrzega sobie prawo dokonania pełnego zwrotu kosztów dla Klienta i potrącenia go z bieżących lub przyszłych płatności należnych Partnerowi.

 3. Zgodność Prawna - Partner zgadza się przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów w odniesieniu do Usług Partnera i innych przedmiotów niniejszych Warunków. Zobowiązania Partnera wynikające z niniejszych Warunków obejmują zgodność z przepisami zakazującymi dostarczania osobom nieletnim alkoholu, tytoniu lub innych produktów. Jeśli Partner odmówi przyjęcia Vouchera, twierdząc że jest to niezgodne z prawem, musi on niezwłocznie i w formie pisemnej powiadomić SocialTravel, w efekcie czego SocialTravel zostanie zwolniona ze wszelkich zobowiązań do zapłaty Partnerowi za Usługi których dotyczy Voucher.

 

VII. OPINIE I RECENZJE

Partner (a) zgadza się, na wdrożenie przez Tripsomnia Marketplace mechanizmów oceniających i pozwalających Klientom dokonywać oceny, a także zostawiać recenzje i komentarze dotyczące Partnera i jego Usług (nazywane łącznie „Informacje zwrotne”); (b) wyraża zgodę na publiczne udostępnianie i rozpowszechnianie Informacji zwrotnych; (c) wyraża zgodę, by wszelka Informacja zwrotna była (jak między stronami) własnością SocialTravel lub odpowiedniego zewnętrznego dostawcy, z wyjątkiem zawartych w niej Treści Partnera; (d) wyraża zgodę, by ani SocialTravel, ani żaden dostawca zewnętrzny nie ponosił żadnej odpowiedzialności wobec Partnera lub Agenta w przypadku negatywnej lub spornej Informacji zwrotnej, a cała ta odpowiedzialność lub zobowiązania są niniejszym odrzucone; oraz (e) wyraża zgodę, by SocialTravel lub zewnętrzny dostawca mógł ograniczyć działalność Partnera na Tripsomnia Marketplace na podstawie wystawionych opinii. Partner zobowiązuje się również nie przesyłać żadnych opinii z jakichkolwiek stron internetowych osób trzecich na Tripsomnia Marketplace bez uprzedniej pisemnej zgody SocialTravel (która może zostać wstrzymana według własnego uznania), a także nie generować pozytywnej opinii na temat usług Partnera lub przesyłać wszelkie negatywne opinie dla innych Partnerów na Tripsomnia Marketplace, bezpośrednio lub przez osoby powołane w tym celu przez Partnera.

 

VIII. DANE

SocialTravel jest właścicielem wszystkich indywidualnych informacji dotyczących Klienta i sprzedaży, zebranych przez SocialTravel w związku z Usługami świadczonymi przez Partnera, sprzedawanymi za pośrednictwem Tripsomnia Marketplace. Wszelkie takie informacje dotyczące Klienta, przekazane Partnerowi przez SocialTravel będą wykorzystywane przez Partnera wyłącznie w celu honorowania Vouchera Klienta i świadczenia konkretnych Usług.

High quality
Carefully selected offers
from reliable organizers.
Lowest prices
Discounts up to 50%!
Negotiated specially for you.
PLN
Safe payments
Pay in installments, online through our online payment platform, directly to the Company account or in cash on the spot.
Book online
Amazing adventures, tours, attractions - all in one place!